Maalaustyöselostusmalli

Työselostus on rakennusselostuksen liite ja sisältää yhden tai useamman työsuorituksen ohjeet. Työselostuksessa selostetaan kyseisen työnosan suoritustapa ja laatuvaatimukset täydennettynä RYL- ym. tarvittavilla viitteillä. Työselostus on tekninen asiakirja kuten rakennusselostuskin ja se antaa vastauksen kysymyksiin mitä tehdään ja miten. Alla on malli maalaustyöselostuksesta.


Maalaustyöselostuksen laadinta


1. Hankkeen yleistiedot

Kohdassa kerrotaan kohteen tiedot, sijainti ja maalaustyönlaajuus sekä hankkeen osapuolet yhteystietoineen.

2. Yleiset vaatimukset ja ohjeet

Kohdassa esitetään maalaustyössä noudatettavat asiakirjat sekä huoltokirjaan liittyvät vaatimukset.

3. Maalaustyön suoritus

Kohta on jaettu MaalausRYLin työnosaluvun mukaisiin alakohtiin, joissa on viittaukset vastaaviin kohtiin ko. työnosaluvuissa. Tarvittaessa maalaustyöselostukseen voi lisätä kohdekohtaisia tietoja ja ohjeita. Tässä maalaustyöselostusmallissa on esitetty esimerkkejä kohdekohtaisista ohjeista.

4. Maalauskohteet

Maalauskohteet ja käsittely-yhdistelmät voidaan kuvata MaalausRYLin mukaisesti maalaustyöselostuksessa kahdella tavalla (ks. luku MaalausRYLin käyttö).

Vaihtoehto 1: Maalaustyöselostuksessa korvataan yksityiskohtaiset käsittely-yhdistelmien kuvaukset viittaamalla kirjasta saataviin käsittely-yhdistelmien numerotunnuksiin. Tunnuksen lisäksi voidaan mainita käsittely-yhdistelmään sisältyvä maalituote kauppanimellä. Maalaustyöselostuksen lukijan on helppo etsiä käsittely-yhdistelmän numerotunnuksen avulla kirjasta yksityiskohtainen käsittely-yhdistelmän kuvaus.


Vaihtoehto 2: Käytetään käsittely-yhdistelmän toiminnallista määrittelyä. Tällöin suunnittelija ilmoittaa maalaustyöselostuksessa maalauskohteen (esim. sisäseinä) ja halutun värisävyn, jonka lisäksi hän ilmoittaa toimivuustunnuksen, josta käy ilmi maalausalustan ryhmä, tilan rasitusluokka, maalauksen ulkonäköluokka, suunniteltu kunnossapitoväli ja kiiltoaste. Maalausurakoitsija ilmoittaa tarjouksensa työselostuksessa, millä käsittely-yhdistelmällä hän vaatimuksen toteuttaa.

5. Käsittely-yhdistelmät

Käsittely-yhdistelmät esitetään joko viittaamalla MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmäselosteisiin käsittelyyhdistelmän numerolla tai esittämällä yhdistelmät tässä kohdassa esitetyllä tavalla.

6. Liitteet

Maalaustyöselostuksen liitteitä ovat tilaselostus ja värityssuunnitelma.Maalaustyöselostusmalli


1 HANKKEEN YLEISTIEDOT

1.1 Rakennushanke

1.2 Maalaustyön laajuus

1.3 Rakennuttaja

1.4 Käyttäjän edustajat

1.5 Suunnittelijat, asiantuntijat

2 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET

2.1 Maalaustyössä noudatettavat asiakirjat

2.2 Huoltokirja

3 MAALAUSTYÖN SUORITUS

3.1 Tuotteet

3.2 Lisätarvikkeet

3.3 Alusta

3.4 Työn suoritus

3.5 Valmis suoritus

3.6 Kelpoisuuden osoittaminen

3.7 Korjaustyö

3.8 Vaikutukset ympäristöön

4 MAALAUSKOHTEET

5 KÄSITTELY-YHDISTELMÄT

6 LIITTEET

Tilaselostus

Värityssuunnitelma

 

1 Hankkeen yleistiedot

1.1 Rakennushanke

Rutikuivan lukion uudisrakennushanke.

Bruttoala 1025 brm²

Tilavuus 3500 m³


Kaupunginosa / kylä: Rauttu

Kortteli: 4572

Tontti: 12

Osoite: Rutikuivan lukio

Räpyläpolku 5

07990 Peltoby


1.2 Maalaustyön laajuus

Maalaustyö sisältää kohteen ulko- ja sisämaalaukset tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Maalaustyön toteutuksesta ja laajuudesta määrätään urakkaohjelman urakkarajaliitteessä ja tässä maalaustyöselostuksessa. Tehtaalla valmiiksi käsitellyt kohteet esitetään kohdassa 4. Paikalla maalattavat kohteet esitetään kohdassa 4.


Ohje: Erityissuunnittelua ja -työtä vaativat kohteet voidaan kuvailla tarkemmin tässä.


Maalaustyö ei sisällä:

• alustan tasoitetöitä

• palonsuojamaalauksia.


1.3 Rakennuttaja

Peltobyn kauppalan tekninen lautakunta Rakennuttajan edustaja: Ville Rakennuttaja

Osoite

Puhelin

Sähköposti


1.4 Käyttäjän edustajat

Peltobyn kauppalan kouluvirasto

Pipsa Suominen

Osoite

Puhelin

Sähköposti


1.5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto

Osoite

Puhelin

Sähköposti


Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto

Osoite

Puhelin

Sähköposti

Jne.2 Yleiset vaatimukset ja ohjeet


2.1 Maalaustyössä noudatettavat asiakirjat

– Voimassa olevat lait ja asetukset sekä muut viranomaismääräykset

– MaalausRYL 2012 Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja käsittely-yhdistelmät

– SFS-EN ISO 4628 Maalit ja lakat. Pinnoitteiden huononemisen arviointi. Yleisten virhetyyppien esiintymisen voimakkuuden, määrän ja koon merkintä. Osat 1–8.

– SFS-EN ISO 12944 Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Osat 1–8.


Kohdekohtaiset asiakirjat

– Rakennuslupa-asiakirjat

– Työpiirustukset ja työselostus

– Maalaustyöselostus ja siinä esitetyt käsittely-yhdistelmät

– Tilaselostus

– Värityssuunnitelma


2.2 Huoltokirja

Tilaajalle annetaan luovutuksen yhteydessä päivitetty värisuunnitelma, mahdolliset koestustodistukset, takuutodistukset, hoito ja huolto-ohjeet sekä uudelleenkäsittelyohjeet huoltokirjaa varten. Huoltokirjaan liitetään värisuunnitelma, jossa esitetään värisävyt malleineen ja luettelo käytetyistä maaleista kauppanimikkeillä.


3 Maalaustyön suoritus

3.1 Tuotteet

Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.1 ja 1032.1.


Maalit

Kaikkien maalaustöissä käytettävien maalaustuotteiden tulee täyttää MaalausRYL 2012 maalaustuotteille asetetut vaatimukset. Niiden käytössä ja varastoinnissa on noudatettava asianomaisen tuotteen valmistajan antamia ohjeita. Maalaustuotteisiin ei saa lisätä muuta kuin mahdollisesti valmistajan ohjeessa mainittua ainetta.Maalituotteiden sävyttämisessä on noudatettava sävytysjärjestelmän toimittajan antamia ohjeita. Maalausurakoitsija on velvollinen esittämään kirjallisesti ennen maalaustöiden aloittamista rakennuttajan hyväksyttäväksi kaikki maalaustuotteet, joita aikoo käyttää ko. maalauskohteessa. Sisätiloissa tasoitus- ja maalauskäsittelyjen ja -tuotteiden tulee päästöluokitukseltaan kuulua pääosin M1-luokkaan.


Työn valvojalla on oikeus tarkastaa, että käytettävät maalaustuotteet ovat asiakirjojen mukaisia ja soveltuvat maalauskohteeseen. Maalaustuotteet on tuotava työmaalle avaamattomissa alkuperäispakkauksissa. Kauppanimellä mainitut maalaustuotteet voidaan korvata käyttökohteen kannalta ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tuotteilla. Urakoitsijan on kuitenkin hankittava rakennuttajan hyväksyminen esittämilleen tuotteille, jolloin vastaavuuden todistamisvelvollisuus samoin kuin vastuu tuotteiden ominaisuuksista ja laadusta jää sen esittäjälle. Väripigmenttien on oltava ensiluokkaisia ja sideaineisiin soveltuvia sekä valonkestäviä.


3.2 Lisätarvikkeet

Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.2 ja 1032.2


3.3 Alusta

Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.3 ja 1032.3.

Tasoitetyöt on esitetty rakennusselostuksen kohdissa 1324 ja 1326.

Alustan tarkastuksen osalta noudatetaan MaalausRYL 2012 kohtia 1031.31 ja 1032.31 ja esikäsiteltyjen alustojen osalta kohtia 1031.32 ja 1032.32.


3.4 Työn suoritus

Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.4 ja 1032.4. Maalauskohteiden käsittely-yhdistelmät esitetään maalauskohdeluettelossa (kohta 3) ja käsittely-yhdistelmäluettelossa (kohta 4).


Rasitusluokat ulkonäköluokat esitetään MaalausRYL 2012:n luvussa Valmiin pinnan valintakriteerit. Värisävyt esitetään värityssuunnitelmassa. Kiiltoaste esitetään käsittely-yhdistelmissä. Käsittely-yhdistelmästä 31206.4 tehdään malli kipsilevyalustalle ja 31301.4 tasoitealustalle.

Mallin alustan ja sijainnin pitää olla sellainen, että sen perusteella on mahdollista arvioida valmiin pinnan vaikutelmaa. Värisävymallit tehdään riittävän suureen kokoon ja uusitaan pyydettäessä enintään kaksi kertaa. Värisävymallit on tehtävä ennen kuin valmiiksimaalaustuotteet varsinaista kohdetta varten hankitaan. Pohja- tai välimaalauksen värisävyn tulee olla mahdollisimman lähellä lopullista valmiin pinnan värisävyä.


Turvallisuus-, putkisto- ja ajoratavärit tehdään ao. standardin tai suosituksen mukaisesti. Maalaustyössä käytetään maalivalmistajien ohjeiden mukaisia työvälineitä. Yläpohjan sinkityn vesikatteen käsittely-yhdistelmissä maali levitetään harjalla. Seinissä viimeinen kerros telataan/sivellään pystysuoraan ja katoissa kohtisuoraan ikkunaseinää päin (elementtipinnoissa elementin saumojen suuntaan).


3.41 Maalausolot ja esikäsittelyt

Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.41 ja 1032.41

• Suojauksen osalta noudatetaan MaalausRYL 2012

kohtia 1031.412 ja 1032.412.

Maalaamatta jäävät pinnat suojataan maalauksen ajaksi. Erityisellä huolella on suojattava sähkökytkimet, pistorasiat ja muut talotekniset kojeet ja -laitteet. Pintoihin suojauksesta huolimatta mahdollisesti tulevat tahrat on poistettava tuoreena pintoja vaurioittamatta.

• Maalausalustojen esikäsittelyn osalta noudatetaan:

MaalausRYL 2012 kohtia 1031.413 ja 1032.413.


3.42 Maalauskäsittelyt

Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.42 ja 1032.42.

Rajaukset tehdään ohjekortin RT 29-10363 Rakennusmaalaus, rajaukset mukaan. Pohjamaalit sävytetään niin, että valmiiksimaalauksesta

tulee täysin peittävä. Lisätarvikkeiden maalaus rakennuspaikalla MaalausRYL 2012 1031.43 ja 1032.43. Sisäovien maalaus rakennuspaikalla MaalausRYL 2012 1032.44.


3.45 Maalaustyöt eri alustoille

Noudatetaan: MaalausRYL 2001 1031.4.5 ja 1032.4.5.

• Maalaustyöt betonialustalle MaalausRYL 2012 1031.452

• Maalaustyöt tasoitealustalle MaalausRYL 2012 1031.454

• Maalaustyöt puualustalle MaalausRYL 2012 1031.455 ja 1032.455

• Maalaustyöt kuitualustalle MaalausRYL 2012 1032.456

• Maalaustyöt teräsalustalle MaalausRYL 2012 1031.457

ja 1032.457.


Kantavien teräsrakenteiden teräspinnat on puhdistettava juuri ennen maalausta ruosteenpoistoasteeseen Sa 2 1/2 (= hyvin huolellinen suihkupuhdistus. SFS-EN ISO 8501-1 Teräspintojen esikäsittely ennen pinnoitusta maalilla tai vastaavilla tuotteilla. Pinnan puhtauden arviointi silmämääräisesti. Osa 1: Teräspintojen ruostumisasteet ja esikäsittelyasteet. Maalaamattomat teräspinnat ja aiemmista maaleista kauttaaltaan puhdistetut teräspinnat).


Ilman pohjustusta (korroosiosuojaa) olevat teräspinnat on puhdistettava vastaamaan juuri ennen maalausta ruosteenpoistoastetta St 2 (= rasvan ja öljyn poisto lakkabensiinillä, kovametallikaavinta, harjaus teräsharjalla ja pölynpoisto pölyharjalla, pölyimurilla tai paineilmalla).

• Maalaustyöt sinkitylle teräsalustalle, alumiini- ja kuparialustoille MaalausRYL 2012 1031.458 ja 1032.458.

Huom. Jos sinkitty pinta on ollut vuoden tai kauemmin sään vaikutuksille alttiina, voidaan liuotin- ja vesipesu korvata pesulla puhdistusainetta (esim. Tolua) käyttäen ja sitä seuraavalla huolellisella vesihuuhdonnalla. Kupariputket (näkyviin jäävät) pestään liuottimella (lakkabensiinillä),

hiotaan ja pyyhitään hiontapölystä puhtaaksi.


3.5 Valmis suoritus

Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.5 ja 1032.5.

Valmiin pinnan tulee olla asiakirjoissa määrätyn käsittelyyhdistelmän mukainen ja täyttää sen ulkonäköluokan vaatimukset.


3.6 Kelpoisuuden osoittaminen

Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.6 ja 1032.6.

• Esikatselmukset

Maalattavat pinnat tarkastetaan ja hyväksytään kirjallisesti ennen maalaustöihin ryhtymistä. Tarkastuksessa virheellisiksi todetut pinnat korjataan. Tarkastuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota pintojen alkalisuuteen, kosteuteen, tasaisuuteen, kiinteyteen, halkeamiin, paikkauksiin, puhtauteen ja muihin vastaaviin seikkoihin, joilla on vaikutusta maalaustyön lopputulokseen.


• Vastaanotto- ja jälkitarkastukset

Maalaustyön valmistuttua pidetään vastaanottotarkastus. Mahdolliset virheet ja puutteet suunnitteluasiakirjoihin, sopimuksiin ja hyvään rakennustapaan nähden kirjataan maalaustyön vastaanottotarkastuksessa. Kirjatut puutteet korjataan ennen seuraavaan työvaiheen aloittamista. Kohteessa pidetään jälkitarkastus, kun puutteet on korjattu. Katselmusten tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali kootaan työmaalla ylläpidettäviin laadunvalvonta-asiakirjoihin. Mahdolliset työsuorituksen aikana tulleet laatupoikkeamat ja virheet korjataan yleisten laatuvaatimusten mukaan.


3.7 Korjaustyö

Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.7 ja 1032.7.


3.8 Vaikutukset ympäristöön

Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.8 ja 1032.8.4 Maalauskohteet

Maalauskohteet ja käsittely-yhdistelmät voidaan kuvata MaalausRYLin mukaisesti maalaustyöselostuksessa kahdella tavalla (ks. luku MaalausRYLin käyttö).

Vaihtoehto 1: Maalaustyöselostuksessa korvataan yksityiskohtaiset käsittely-yhdistelmien kuvaukset viittaamalla kirjasta saataviin käsittely-yhdistelmien numerotunnuksiin. Tunnuksen lisäksi voidaan mainita käsittely-yhdistelmään sisältyvä maalituote kauppanimellä. Maalaustyöselostuksen lukijan on helppo etsiä käsittely-yhdistelmän numerotunnuksen avulla yksityiskohtainen käsittely-yhdistelmän kuvaus.

Vaihtoehto 2: Käytetään käsittely-yhdistelmän toiminnallista määrittelyä. Tällöin suunnittelija ilmoittaa maalaustyöselostuksessa maalauskohteen (esim. sisäseinä) ja halutun värisävyn, jonka lisäksi hän ilmoittaa toimivuustunnuksen, josta käy ilmi maalausalustan ryhmä, tilan rasitusluokka, maalauksen ulkonäköluokka, suunniteltu kunnossapitoväli ja kiiltoaste. Maalausurakoitsija ilmoittaa tarjouksensa työselostuksessa, millä käsittely-yhdistelmällä hän vaatimuksen toteuttaa. Tässä esitetty maalaustyöselostusmalli on vaihtoehdon 1 mukainen.

5 Käsittely-yhdistelmät

Ohje

Käsittely-yhdistelmät esitetään joko viittaamalla MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmäselosteisiin käsittely-yhdistelmän numerolla tai esittämällä yhdistelmät tässä seuraavasti: 


Kohde: 1324 Sisäkattopinnat

Alusta: 41 Rasitusluokkiin 03–04 soveltuva tasoite A 4032 K: 31302.4 puolihimmeä, rasitusluokka 03


Esikäsittelyt

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.

Maalauskäsittelyt

Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 2121 Ässäplast 3.

Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82 Presto LH.

Silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212 Ässäplast 3.

Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 313 Ässäplast 20.


 

6 Liitteet


TILASELOSTUS

VÄRITYSSUUNNITELMA